Říjen 2012

Abilympiáda v Jedličkově ústavu 18.5.2013

31. října 2012 v 8:43 Dobrovolnictví
Abilympiáda (18. 5. 2013)
nejde přímo o sportovní klání, ale o soutěž pracovních dovedností lidí se zdravotním či tělesným postižením. Děti a mládež s nějakým handicapem tu dostávají možnost ukázat své schopnosti ve vypsaných disciplinách a změřit síly s ostatními.

Dobrovolníci z řad studentů jsou vítáni. Prožijí zajímavý den (budou asistovat u jednotlivých disciplin) a získají spoustu cenných zkušeností.

Bližší informace poskytne:
Bc. Milena Zvěřinová Dis.
Koordinátorka dobrovolníků
Jedličkův ústav a školy
V Pevnosti 4, Praha 2
Telefon: 728112759

Dále v JUŠ probíhá:
27. listopadu 2012 Konference o JÚ v Lékařském domě

19. prosince 2012 Vyhlášení nejlepšího sportovce sportovního klubu JÚ

3. května 2013 Speciální Den otevřených dveří ke stému výročí založení.Kontakt na Nadaci JÚ

APLA

30. října 2012 v 10:15 Dobrovolnictví
Motto: APLA Praha pomáhá překonávat překážky. Pomozte stavět k nim schůdnější stezky...
APLA Praha (Asociace pomáhající lidem s autismem) chce smysluplně pomáhat nejen všem dětem a dospělým s poruchami autistického spektra, ale podat pomocnou ruku i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby - rodinám, institucím i odborné veřejnosti. Pro naplnění tohoto poslání získává organizace finanční podporu především ze zdrojů státní správy a samosprávy, od nadací, firem i individuálních dárců.
Chcete-li podpořit naši činnost, můžete pomáhat s námi nejen finančně či formou materiální podpory. Můžete nám pomoci i poskytnutím bezplatné služby. Uvítáme každou pomocnou ruku nejen v přímé péči, ale i ve službách, které jsou nutné k provozu naší organizace.
Oblasti, ve kterých mohou dobrovolníci působit:
1. práce s uživateli služeb - dobrovolníci mají možnost pracovat pod supervizí zkušených pracovníků a spolupodílet se na poskytování služeb lidem s autismem
2. zapojení se do chodu organizace - administrativní a úklidové práce, příprava a pomoc při realizaci prezentačních akcí, spolupodílení se na fundraisingu a získávání dárců, překlady a tlumočení, nabídka odborných znalostí
Pokud máte zájem zapojit se formou dobrovolnictví do činnosti naší organizace, kontaktujte nás prosím na emailové adrese cejpkova@apla.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na telefonním čísle 774 723 114.
Zaujala vás možnost stát se naším dárcem (sponzorem), příznivcem? Pokud ano, klikněte prosím zde.
Můžete rovněž kontaktovat koordinátorku dobrovolníků, paní Mgr. Danu Cejpkovou, která Vám ráda odpoví na všechny Vaše dotazy. Kontakt: cejpkova@apla.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , mobil: 774 723 114.
Máte-li zájem zůstat v anonymitě, můžete přispět do naší veřejné sbírky.

Organizace, se kterými spolupracujeme

30. října 2012 v 10:02 Organizace
Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy najít cestu dál...

Jedličkův ústav a školy - kvalitní bezbariérová škola, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života.

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. (dále jen "APLA") je občanské sdružení poskytující služby psychologické, psychiatrické, sociální a vzdělávací.
Od počátku svého vzniku (duben 2003) si APLA ustanovila dva základní pilíře činnosti:
  • podporovat systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra
  • spoluvytvářet podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu jejich rodin
Občanské sdružení Vlastní cestou vzniklo v roce 2002 na podnět několika klientů s tělesným postižením pohybujících se na vozíku. Hlavní motivací k založení tohoto sdružení bylo zjištění, že chybí dostatek osobních asistentů a dobrovolníků, kteří by těmto lidem pomáhali asistovat. Často se bohužel stává, že jsou lidé s těžkým tělesným postižením nuceni zůstat doma, protože se nenajde nikdo, kdo by s nimi ven "vyšel".
Sdružení si proto dalo za cíl vyhledávat a následně profesionálně proškolovat zájemce o tuto náročnou a velmi potřebnou práci a zajišťovat jejich kvalifikované služby svým klientům Dále finančně vypomáhat těm, kteří nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení osobní asistence a to vyhledáváním nových dárců a organizováním zajímavých benefičních a osvětových akcí.

Sportability je občanské sdružení s celorepublikovou působností, které zpřístupňuje sport handicapovaným lidem. Za pomoci dobrovolníků vytváří podmínky pro sportovní činnost lidí s handicapem a to na rekreační i vrcholové úrovni. Díky občanskému sdružení Sportability se mohou i lidé s handicapem naplno věnovat atraktivním sportům jako je lyžování, cyklistika, nebo sjíždění divokých řek. Přitom nezáleží na tom, zda-li se jedná o nejlepší reprezentanty v daném sportovním odvětví, nebo o vozíčkáře, který si chce některý ze sportů vyzkoušet poprvé.

Sportovní klub vozíčkářů Praha sdružuje šest oddílů, kde se provozují tyto sporty: florbal, lyžování, potápění, stolní tenis, orientační závod a outdoorové sporty (cyklistika vozíčkářů, vodní turistika a další).
Činnost klubu:
  • Pořádání sportovních akcí pro členy klubu a jejich rodiny a pro další účastníky z řad imobilních i mobilních občanů.
  • Vytváření podmínek pro své členy a jejich příznivce, aby se mohli zúčastňovat domácích i zahraničních sportovních akcí, které pořádají jiné organizace.
  • Seznamování nových vozíčkářů se sportem.
  • Účast a důstojná reprezentace SKV či České republiky na sportovních soutěžích - lokálních, vrcholových, mezinárodních.

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK

Hlavním cílem činnosti centra bylo a je vytváření podmínek pro realizaci sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK a dalších zdravotně postižených - mládeže i dospělých.

V naší činnosti se soustřeďujeme především na zdravotně postižené - začátečníky, pro které vytváříme technické a metodické postupy k osvojení základních pohybových dovedností. Vychováváme sportovní instruktory a odborné doprovody pro různé sporty podle druhu postižení. Sportovní aktivity s postiženými vyžadují vysokou odbornost instruktorů a individuální přístup ke každému jednotlivci. Vytvořením tohoto zařízení vzniklo také vzdělávací centrum vědecké a odborné činnosti studentů pregraduálního i postgraduálního studia tělesné výchovy a sportu zdravotně postižených.

Postupně jsme se soustředili na tyto oblasti:
praktickou sportovní činnost na akcích, kurzech a jednotlivých lekcích
  • poradenskou činnost v oblasti metodické, výukové a technické (speciální pomůcky pro jednotlivé sporty a druhy postižení)
  • odbornou a vědeckou činnost v oblasti techniky a metodiky jednotlivých sportů a hlavně speciálních pomůcek (monolyže, plavidla, protézy)
  • činnost publikační a popularizační
PaedDr. Jan Hruša, CSc.PaedDr. Jan Hruša, CSc.

Jiří Ježek na FTVS

30. října 2012 v 9:46 Pozvánky na akce
Jiří Ježek bude mít povídání se studenty FTVS ve čtvrtek 1.11.2012 v učebně P1 v 15 hodin.


Bližší informace: Andrea.Levitova@seznam.cz

Studium APA na FTVS - zkrácený termín odevzdání přihlášek!

30. října 2012 v 9:41 | jv |  Studium
V níže uvedeném textu jsou uvedeny podmínky k přijetí na obor Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (jiný název též APA - Adapted physical activity, Aplikované pohybové aktivity). Tento obor měl na FTVS dlouholetou tradici. Začínal pod názvem Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených a každoročně jej studovalo několik desítek studentů. Nyní po krátké přestávce byl tento obor znovu otevřen a vzhledem k malé informovanosti o jeho znovuexistenci se počty studentů každoročně navyšují - nicméně pomalu. Proto je pro letošní rok vyhlášena specifická podmínka, nepřihlásí-li se do 15.2. dost zájemců, obor nebude otevírán a přijímací zkoušky se nebudou konat (u ostatních oborů je termín až 28.2.). Tedy - máte-li o obor zájem, tak neváhejte!!!
Obor nabízí nejen studium tělesné výchovy a sportu, ale obsahuje řadu předmětů vzhtahujících se k práci se zdravotně postiženými. Naši studenti se nevzdělávají jen teoreticky, ale také aktivně pomáhají v různých organizacích pro osoby se zdravotním postižením. Některé akce probíhají napříč jednotlivými ročníky, a tak v rámci tohoto relativně malého studijního oboru vzniká zajímavá parta lidí, kterým osud ostatních není lhostejný a i ve volném čase jsou ochotni se sejít, přiložit ruku k dílu a získat tak neocenitelné zkušenosti do života (a mimo jiné také zažít spoustu legrace :-) ).
Studium není snadné, ale kdo vydrží, ví, že to stojí za to. :-)

Na katedře zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství se můžete o studiu blíže informovat u Doc. Blanky Hoškové, Doc. Pavla Strnada, Phdr. Andrey Levitové či PhDr. Jitky Vařekové.


Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Studijní program: Tělesná výchova a sport
Studijní obor: Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Forma studia:Prezenční a kombinovaná
Studiem bakalářského oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních aktivit, ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, v cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech a zejména v zařízeních specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami.
Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů a kurzů umožňuje posluchačům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní bakalářskou závěrečnou zkouškou.
Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Tělesná výchova a sport.
Děkan fakulty se obrací na uchazeče oboru Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (forma studia prezenční i kombinovaná) s prosbou, aby přihlášky ke studiu zaslali v termínu do 15. 2. 2013.
Na základě počtu přihlášek děkan fakulty zveřejní na úřední desce a webu UK FTVS nejpozději do 22. 2. 2013, zda bude obor Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami otevřen. V případě, že obor otevřen nebude, budou všem uchazečům vráceny poplatky za přijímací řízení.
Podmínky přijímacích zkoušek:
Přijímací řízení je dvoukolové.
+/ Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.
Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné zkoušky 0 body.
I. kolo přijímacích zkoušek
1. Talentová zkouška z atletiky
2. Talentová zkouška z gymnastiky
3. Talentová zkouška ze sportovních her
4. Talentová zkouška z plavání
II. kolo přijímacích zkoušek
5. Písemná zkouška - test obecných studijních předpokladů
Obsahová náplň testu obecných studijních předpokladů (modelové otázky) bude ověřovat studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se budou zjišťovat následující schopnosti
a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení
a porozumění informacím.

Forma studia
Studijní obor
Počet
postupujících
do 2. kola
Minimální
předpokládaný počet
přijatých
Prezenční studium
Tělesná výchova a sport osob
se specifickými potřebami
+/
20
Kombinované studium
Tělesná výchova a sport osob
se specifickými potřebami
+/
20
Bodování:
Talentová zkouška 1.
0 - 100 bodů
Talentová zkouška 2.
0 - 100 bodů
Talentová zkouška 3.
0 - 100 bodů
Talentová zkouška 4.
0 - 100 bodů
Písemná zkouška - test obecných studijních předpokladů
0 - 400 bodů
Celkem možno získat:
0 - 800 bodů

Konference k výročí 100 let od založení Jedličkova ústavu

30. října 2012 v 9:25 | jv |  Pozvánky na akce

100 let Jedličkova ústavu a škol moderní neurorehabilitace

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
ve spolupráci s
Neurorehabilitační sekcí Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČSL JEP
pořádají konferenci


100 let Jedličkova ústavu a škol a moderní neurorehabilitace


Dne 27.11. 2012 od 9.00 hod. v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2

Vstup zdarma a bez registrace - doporučujeme všem studentům!


9.00 - 9.15 J. Pičman Dnešní Jedličkův ústav a školy

9.15 - 9.30 R. Musílek Virtuální prohlídka areálu na Vyšehradě

9.30 - 9.50 P. Kolář, Přehled a vývoj diagnoz v Jedl. ústavu od r. 1913 do r. 2011

9.50 - 10.10 R. Majerová Práce klinického linquisty

10.10 - 10.25 K. Stará Egroterapie jako součást týmové práce

10.25 - 10.40 T. Sušický Použití moderních technologií

10.40 - 11.05 V. Reichlová Práce s rodinou a Spec. Pedagogické centrum

11.05 - 11.20 V. Stupková Pracovní rehabilitace

11.20 - 13.00 Diskuze a polední přestávka


13.00 - 13.15 J. Jedlička Morální a etický postoj prof. Jedličky

13.15 - 13.30 J. Pfeiffer Jedličkův ústav v průběhu let

13.30 - 13.50 B. Titzl Osobnosti, které formovaly Jedličkův ústav

13.50 - 14.30 Závěrečná volná diskuzedoc. MUDr Olga Švestková, Ph.D doc. MUDr Jana Süssová, CSc
Přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství Předseda Sekce neurorehabilitace