Srpen 2013

Seminář Aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami

20. srpna 2013 v 12:42 Pozvánky na akce
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Termín: 10. září 2013, 9 - 12,30 hodin
Místo: Velká zasedací místnost
Cíl:

- poukázat na historii (co se dobrého udělalo a událo),
- zmapovat současnost (jak studium a spolupráce probíhá v současné době)
- otevřít témata do budoucnosti (jak lépe spolupracovat, komunikovat, bádat, publikovat a prezentovat se navenek)
Seminář je organizovaný pro vedoucí kateder či jejich zástupce a pedagogy kateder působící v oblasti ATVS OSP
Účastníci budou požádáni o laskavé přednesení příspěvku o výuce a výzkumu v oblasti ATVS OSP na jejich pracovišti.


Stručný zápis ze semináře:

1) Doc. Hošková - přivítání účastníků. Úvod do problematiky, souhrn zkušeností z minula, výzva ke spolupráci.

2) Doc. Süss - dřívější typ studia měl dobrý ohlas a úroveň. Poděkování za práci na nové akreditaci. Vyjádření podpory oboru a realizačnímu týmu

3) Dr. Miler - historie tří akreditací - původní Tělesná a pracovní výchova ZP (pouze kombinované studium, záchytný bod pro fyzioterapeuty)

- Stávající: dvouobor TVS OSP - Speciální pedagogika - není šťastná kombinace, příliš těžké, není zájem

- Nová akreditace ATVS OSP - je třeba připomínat, že nebudou učitelé, ale budou to odborníci pro práci se ZP

4) Doc. Bartůňková

- Vzpomenutí na historii oboru (založení FTVS, oboru rehabilitace, první studenti se ZP: Kovář, Martínek, obor TV a PV ZP, taneční terapie)

- Spolupráce se zahraničím (Norsko - Oslo, Hove, Belgie - Leuven, Gits, Německo - Kolín nad Rýnem, Kanada…). Výzva k navazování kontaktů a péči o ně.

5) Doc. Strnad

- Myšlenka oboru ATVS OSP má hluboký historický a filosofický základ. Jde o ideu využívání pohybové výchovy k celkovému rozvoji člověka (nejen zdravého, ale i se znevýhodněním)

- Vzpomenutí významných osobností (např. doc. Škvára, Dr. Srdečný)

- Vzpomenutí významných událostí (např. již v r. 1946 ustanoven zdravotní tělocvik součástí "Péče o zraněné a invalidy", 1947 - první učitelé TV nastupují do rehabilitačního ústavu v Kladrubech, 1948 první Kladrubské hry)

- Vzpomenutí významných myšlenek: termín APA je mezinárodně používaný, ale ztratila se z něj "výchova - paidea - educatio". Nezapomínejme na to, že i výchova je naším posláním (vyvádění na cestu, péče a starostlivost moudrých o ty, kteří setrvávají v zapomnění - prof. Palouš).

- Současnost: garance katedry ZTV TVL, ale realizace fakulta jako celek. Spolupráce nezbytná.

6) Dr. Levitová, doc. Hošková

- Seznámení se současným pojetím APA (sport a pohybová výchova osob se specifickými potřebami)

- Seznámení s novou akreditací

- Výzvy ke spolupráci na realizaci akreditace, na výzkumu, výuce, publikační činnosti

- Poděkování

7) Mgr. Prokešová - Možnosti zahraničních aktivit pro studenty v oblasti APA (Erasmus Mundus Master Leuven, Dominiek Savio Institut Gits aj.), osobní zkušenosti

8) Dr. Daďová -Možnosti zahraničních aktivit pro pedagogy v oblasti APA (konference, publikace v zahraničních časopisech, přednáškové pobyty)

- IFAPA - The International Federation of Adapted Physical Activity - www.ifapa.biz


- časopis Adapted Physical Activity Quaterly

- konference EUSAPA - Evropské symposium APA, Madrid 2014

9) Dr. Hruša

- Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK otevřeno v r. 2004. Nabízí se široká škála sportů v Praze, mimo Prahu (vodácké kurzy, kurzy lyžování, handbiky)

- Vycházelo ze zkušeností katedry sportů v přírodě. Není bariérovější prostředí, nežli příroda, ale když se chce, vše lze aplikovat, každého lze integrovat.

- Aby to v ATVS OSP fungovalo, jsou potřeba profesionálové, kteří to umí, pomocníci, kteří mají zájem a zdravotně postižení, kteří to chtějí zkusit.

10) Doc. Jelen - informace o metodě analýzy zátěže axiálního systému, kterou by bylo možné vyzkoušet i u osob se ZP

11) Zástupci kateder atletiky (Mgr. Feher), plavání (Dr. Kovařovic), gymnastiky (doc. Novotná, Mgr. Chrudimský), sportovních her (Dr. Křiček), technických a úpolových sportů (Mgr. Čadová)

- Někteří pedagogové referovali o svých dobrých zkušenostech s integrací z let minulých, i když bariérovost prostředí a různorodost skupin samozřejmě vede k vyšší náročnosti na učitele (plavání, SH).

- Katedra gymnastiky nemá specializovaného pedagoga na tuto problematiku a není to možné, vzhledem k šíři oboru (např. sportovní gymnastika a tance jsou zcela odlišná témata). Výuky se budou účastnit všichni pedagogové, dle své specializace. Výuka nehomogenních skupin je náročná.

- Za katedru atletiky dříve zajišťovala specializovanou výuku Dr. Segeťová. Na katedře došlo k personálním výměnám, ale bude navázáno na tradici.

- Za katedru technických a úpolových sportů zazněla pochvala semináře a v následné diskuzi zájem o další spolupráci a i umožnění hlubšího vhledu do problematiky OSP

12) Mgr. Honzátková (Paraple)

- Poděkování za seminář i práci na studiu ATVS OSP - absolventi jsou v praxi úspěšní a důležití. Studium je náročné, ale stojí to za to. V organizaci Paraple se úspěšně uplatnilo několik absolventů. Studenti chodí na praxi. Výzva: spolupracujme více na výzkumu.

13) Mgr. Chaloupková - Studium oboru TPV ZP pro člověka se ZP bylo hodně náročné, ale hodně přínosné a posilující.