Říjen 2016


Nabídka odborné stáže v Belgii v DSI na rok 2017

25. října 2016 v 12:05

Nabídka odborné stáže v Belgii v DSI na rok 2017


V průběhu listopadu mají studenti možnost hlásit se na zajímavou odbornou stáž v Belgii.
Dominiek Savio Instituut je komplex poskytující vzdělávací a sociální služby především mladým lidem s tělesným postižením (obdoba Jedličkova ústavu v Praze, jen trochu jiné reaálie).

Požadavky: dobrá komunikační úroveň angličtiny, zájem o prohloubení zkušeností v oblasti ucelené rehabilitace zdravotně postižených, ochota cestovat, komunikovat, socializovat a dobře reprezentovat fakultu

Belgická strana nabízí stážistům úhradu místních nákladů (ubytování, strava) a možnost zapojit se do odborného programu institutu (poznat různá pracoviště a metody práce s jedinci se zdravotním postižením)

Cestu, pojištění a kapesné si hradí stážista.

Výjezd se obvykle koná na podzim - v září či říjnu - a trvá 1 až 2 týdny.
S DSI má fakulta dlouholeté výborné vztahy a celé generace studentů již v minulosti využily možnosti podívat se na toto zajímavé místo, rozšířit své obzory, poznat prima lidi a krásnou zemi. Doporučujeme!

Více informací u Mgr. Evy Prokešové, Ph.D. na katedřa zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství.

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.
tel.: 220 172 142
číslo dvěří: E308

Přihláška do výběrového řízení stážisty na rok 2017 nemusí být formální, ale měla by obsahovat Vaše kontaktní údaje, obor a ročník a stručné vyjádření, proč byste do Belgie rádi cestovali.
http://www.focus-wtv.be/sites/default/files/styles/article_full/public/boccia.jpg?itok=wy9iWKbw

Seminář k závěrečným pracím

24. října 2016 v 0:42 Studium
Vážení studenti, autoři závěrečných prací psaných na katedře zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství,

rádi bychom Vás pozvali na malý katedrální metodologický seminář, který se bude konat v úterý 15.11. 2016 od 13 hod v posluchárně P4 na FTVS UK.

Důvodem semináře je fakt, že často se při psaní potýkáte s obtížemi, které zdlouhavě komunikujeme mailem a přitom by mohly být vyřčeny pro všechny současně. Řešíte například otázky:

Jak si položit základní vědecké otázky/hypotézy předcházející výzkumu?
Jaké jsou základní typy výzkumu použitelné ve zdravotní tělesné výchově, fyzioterapii a pohybových aktivitách pro jedince se specifickými potřebami?
Jak vyhledávat informace v odborné literatuře a jak je ve své práci citovat?
Kdy a jak si mám podávat žádost o souhlas etické komise s mým výzkumem?
Kde najdu informace o povinných náležitostech práce?
Co má obsahovat která část práce?
Jak mohu zpracovat získaná data do své práce?
Jak správně napsat diskusi?
Jak probíhá obhajoba? Mohu mít s sebou prezentaci v Power Pointu?
Na semináři budou připraveny krátké prezentace doktorandů a členů katedry. Další otázky bude možné zodpovědět v diskuzi. Pokuste se na seminář připravit: ujasněte si svůj projekt, zformulujte si otázky. Pečlivě si prostudujte metodologická doporučení fakulty http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-161.html
(Vytištěné v PDF jsou na 8 stran a budou se Vám hodit nejen na semináři, ale i mnohokrát během následujícího roku, kdy budete pečlivě studovat detaily jednotlivých doporučení.)

Těšíme se na setkání s Vámi.

Doktorandi katedry ZTV - TVL

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
organizace semináře

PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
vedoucí katedry ZTV a TVL
PS: semináře se mohou účastnit i ti, kteří píší práce na jiných katedrách, ale doporučení školitelů se mohou mírně lišit. Doporučení našich doktorandů Vám umožní rozšířit si obzory a některé věci si lépe ujasnit. Není však cílem "konkurovat" vedoucímu práce.
PS2: semináře se mohou účastnit i ti, kteří budou psát práci až příští rok, Znamená to, že letos mají ten pravý rok na výběr školitele, tématu a základní konstrukci projektu. Seminář jim může pomoci i v tom
PS3: Pokud budete končit na jaře 2017, je nejvyšší čas na spuštění výzkumu. Ideálně už je schválen závazný projekt a podána žádost etické komisi. Času je opravdu málo.
PS4: Pokud budete končit až po prázdninách, vězte, že v červenci a srpnu je celofakultní dovolená a konzultace nemohou být poskytovány. Práce by tedy měla být hotová do června, aby ji školitel mohl ještě vidět před srpnovým odevzdáním.

Týden pro inkluzi 2016 na UK FTVS

22. října 2016 v 13:30 Kurzy a semináře

V rámci Týdne pro inkluzi 2016 na UK FTVS proběhly dva interaktivní semináře na téma "Co je to APA aneb pohyb jinak", které se zabývaly tělesnou výchovou a sportem a možnostmi jejich adaptace pro jedince se specifickými potřebami.

Dohromady se obou seminářů účastnilo 55 osob.
Nejprve si účastníci poslechli přednášku Bc. Romany Caletkové "Co je to APA" a příspěvek Bc. Štěpána Kurečky na téma "Jednotlivé typy postižení a specifika adaptace pohybových aktivit". Přednášející, absolventi oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, představili stručně historií, současností i obsah oboru Aplikované pohybové aktivity a následně fundovaně odpovídali na otázky posluchačů. Představili i odbornou organizaci v tomto oboru, Českou asociaci aplikovaných pohybových aktivit, která byla založena v roce 2009 v Olomouci.

Následně měli všichni možnost si různé aktivity vyzkoušet v praxi a od lektorů se více dozvědět v interaktivní diskuzi.
K problematice tělesného postižení byly k dispozici dva vozíky a handbike. Ten mnozí účastníci viděli poprvé v životě a rádi si tento unikátní dopravní prostředek, který umožňuje i velké sportovní výkony, vyzkoušeli.
K problematice sluchového postižení byla připravena další prezentace a možnost vyzkoušet si komunikaci prstovou abecedou, odezíráním a znakovým jazykem.
Velký zájem byl o zprostředkování zkušenosti se zrakovým postižením. Účastníci měli k dispozici dostatek klapek na oči a zkoušeli si tři samostatné okruhy činností. První oblast byla zaměřena na prostorovou orientaci a chůzi s doprovodem či s bílou orientační holí. Druhá oblast byla zaměřena na činnosti všedního dne (například dojít si s hrnkem pro vodu a naučit se pracovat s indikátorem hladiny nebo zavazovat tkaničky, zapínat zipy), seznámení s Braillovým písmem (vysvětlení principu abecedy, pokusy přečíst nápisy na lékových krabičkách) a hmatové a zvukové hry (pexesa, výukové pomůcky aj.). A nakonec bylo možné si vyzkoušet různé míčové hry pro zrakově postižené v prostorách školního dvora.
K dispozici byl i "slow motion ball" - fotbalový míč, ve kterém se přesýpá jemný písek, a díky tomu je jeho pohyb pomalejší a měkčí, a využívá se u osob s mentálním postižením, sníženou hybností či u seniorů.

Akce se setkala s pozitivním přijetím a věříme, že podobný projekt na půdě FTVS nebyl poslední.
Poděkování si zaslouží lektoři Bc. Romana Caletková i Bc. Štěpán Kurečka, asistující studentky oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Maruška, Katka, Vanda, Markéta, Jana a Kristýna, a také vedení fakulty za umožnění "nestandardního" provozu v prostorách školy.
V neposlední řadě bychom rádi poděkovali organizačnímu týmu Týdne pro inkluzi, který dal k celé akci ten správný impuls a rytmus.

PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Garant akce

za pracovní skupinu Aplikovaných pohybových aktivit na UK FTVS

Týden pro inkluzi představil stovku akcí po celé České republice


23.10. 2016 - 17:56
V pondělí 17. října se rozběhly akce na podporu společného neboli inkluzivního vzdělávání. Školy, organizace a veřejné instituce se tak připojily k myšlence, že začleňování dětí i dospělých lidí s postižením či znevýhodněním má význam pro celou společnost a konání akce tak navazuje na naplňování mezinárodních výzev a deklarací, ke kterým se Česká republika zavázala.

Týden pro inkluzi vyhlásil tradičně Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s., letos společně s 9 pedagogickými fakultami v České republice. Podporu akci vyjádřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
"Účasti a aktivit pedagogických fakult si velmi cením. Jejich připojení k Týdnu vnímám nejen jako podporu inkluzívnímu vzdělávání, ale i jako vyjádření odpovědnosti za přípravu budoucích učitelů pro práci v inkluzívních třídách," řekla ředitelka Rytmusu Pavla Baxová.

K Týdnu se připojilo 41 organizací a veřejných institucí, 12 vysokých a vyšších odborných škol a přes 50 mateřských, základních a středních škol. Ve spolupráci či samostatně lidé zorganizovali na 100 nejrůznějších akcí.
Brněnské Divadlo Polárka ve spolupráci s divadlem Aldente připravilo komponovaný večer s názvem "Být či nebýt spolu?". Večer uzavřela panelová diskuse o inkluzi za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity se k Týdnu připojila řadou aktivit. Společně s Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně připravila filmový večer s besedou "Jak se žije a studuje s... Tentokrát na téma autismus".

Společnost Rytmus pozvala do domečku Salla Terrena na Kampě v Praze děti ze základních a mateřských škol, kde společně vymýšlely školu snů, ve které se mohou v bezpečném a podnětném prostředí vzdělávat všechny děti společně.
"Po celé České republice probíhaly na univerzitách veřejnosti otevřené diskuse a besedy. Navštěvovaly se děti z různých škol. Probíhaly zážitkové workshopy i sportovní utkání. Lidé s postižením vyprávěli své životní příběhy. Jednotlivé aktivity zveřejňujeme průběžně na webových stránkách akce tydenproinkluzi.cz a na facebookovém profilu," říká koordinátorka akce Anna Kaucká z Rytmusu.

Lucie Soukupová
http://www.helpnet.cz/aktualne/tyden-pro-inkluzi-predstavil-stovku-akci-po-cele-ceske-republice

Hledáme osobní asistentky / asistenty

21. října 2016 v 15:00 Brigády a zaměstnání
Rytmus - od klienta k občanovi,

o.p.s. Londýnská 309/81,
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 251 610, +420 224 255 819,


Hledáme osobní asistentky / asistenty


Organizace RYTMUS - Od klienta k občanovi, o.p.s., hledá nové kolegy na pozice osobních asistentů k dětem a mladým lidem se znevýhodněním ve službě: Osobní asistence, Podporované zaměstnávání a Tranzitní program. Jedná se o částečné úvazky formou buď pracovního poměru nebo plnění praxe, taktéž na Dohodu o provedení práce.

Kde: na území hl. Praha Od kdy: ihned Rozmezí : dopoledne, odpoledne, navečer

Na jak dlouho : min. do června 2017
Nabízíme úvodní školení, supervizi a metodické vedení, možnost volby úvazku dle časových možností.

Více o nás - www.rytmus.org .

V případě zájmu se prosím ozvěte koordinátorce asistentů - M.Fraňkové - michaela.frankova@rytmus.org ,

tel. : 734 573 319.

Těšíme se na spolupráci 

Pozvánka na goalballový turnaj Den s Perunem

18. října 2016 v 21:29 Pozvánky na akce
Vážení kolegové,
tímto Vás zvu na goalballový turnaj, který se uskuteční v pátek 4. listopadu od 11:00 hodin v tělocvičně FTVS.
Jedná se o turnaj amatérských týmů, do kterého se budete moci zapojit nebo se přijít jen podívat na to jak tuto specifickou míčovou hru pro zrakově postižené zvládají běžní lidé bez předchozích zkušeností. Budou zde i ukázky zápasů opravdových hráčů od malých dětí až po ženy a dospělé muže.
Potřebuji jednoho dobrovolníka, který by pomohl odvést několik nevidomých dětí z fakulty před ZŠ Jaroslava Ježka (zastávka tramvaje Pohořelec), tak aby tam děti byly ve 13:00 hodin.
Přihlášky do turnaje (týmy i jednotlivci) přijímám na adrese: v.svoboda@seznam.cz
Na stejný mail nebo na telefonní číslo 723 394 027 se mi prosím ozvěte, zda byste byl někdo ochotný doprovodit děti před jejich školu.
Děkuji.
S pozdravem
Václav Svoboda
GC Perun Praha, z. s.Goalball Club Perun Praha, z. s.
a
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK vás zvou na:

Den s Perunem


Goalball je paralympijský sport, který je určený výhradně pro zrakově postižené sportovce. Aby se vyrovnaly šance pro všechny hráče, musí mít každý zalepené oči, navíc překryté neprůhlednými brýlemi. Cílem tříčlenného družstva je dát více gólů než soupeř. To je možné jen tak, že hráči na jedné straně pošlou ozvučený míč, který protivníci na druhé straně nedokáží zastavit před brankovou čarou. Goalball se hraje na hracím poli o rozměrech volejbalového hřiště, po kterém se hráči orientují pomocí hmatových čar na podlaze.

Goalball Club Perun Praha, z. s.

Jsme sportovní oddíl, který se zabývá specifickou míčovou hrou pro zrakově postižené. Snažíme se rozvíjet, vychovávat a podporovat zrakově handicapovaného člověka, který má chuť se i přes své znevýhodnění věnovat sportu. Jsme zatím jediný goalballový klub, který pracuje se všemi věkovými kategoriemi sportovců - od mladších žáků po dospělé muže. Do naší široké základny patří i jediný ženský tým v České republice. Možná to zní jednodušše, ale chytit míč plný rolniček se zakrytýma očima není nic snadného.


Přijďte se podívat, jak to zvládají trénující hráči i běžní lidé, kteří si to vyzkouší poprvé!

Kdy: v pátek 4. listopadu 2016 od 11 do 19 hodin Kde: v tělocvičně FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6

Kontakt: Bc. Václav Svoboda, e-mail: V.Svoboda@seznam.cz, tel.: 723 394 027


Pravidla Goalballu:

A jak je to v reálu na paralympiádě:

A malé promo, co budete mít opravdu možnost si v tělocvičně vyzkoušet: