Leden 2018

Sportovní asistence u nevidomého Jendy

25. ledna 2018 v 15:35 Dobrovolnictví
Milý studente,


hledám Tě pro svého NEVIDOMÉHO syna. Jmenuje se Jenda, studuje tady v Praze konzervatoř pro nevidomé, obor bicí nástroje. Je mu 18 let. Má rád rockovou muziku i klasiku. Hraje taky na "elektriku". Dále má rád řízky, hamburgery, vtipy a veselé lidi. Ale:


CHYBÍ MU FYZICKÝ POHYB A TAKY TVOJE PŘÁTELSTVÍ.


Co nemá on, můžeš dát Ty. A co nemáš Ty, věřím, že může dát zase on Tobě.


Je dobrý chodec, umí plavat a jezdit na dvojkole. Je s ním natočený dokument v rámci APA UPOL na téma integrovaná tělesná výchova nevidomých.


MÁŠ CHUŤ VTÁHNOUT HO DO SVĚTA SPORTU A POBYBU ?


Volej !!! +420 608 300 363 - matka. Po krátkém uvedení do problému, Ti předám číslo na Jendu


TĚŠÍME SE NA TEBE !!!

Uplatnění absolventů oboru APTV OSP

4. ledna 2018 v 8:08 Studium
Nařízení vlády 275 / 2016 platí od 1. 9. 2016 a vymezuje rámcové oblasti vzdělávání a to, k čemu jsou absolventi těchto VŠ oprávněni. "Část dvacátá osmá" se zabývá TVS a spadá pod ni i obor APTV OSP.
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-275

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT; KINANTROPOLOGIE

A. Základní tematické okruhy
a) Teorie, praxe a didaktiky pohybových a sportovních aktivit,
b) Pedagogika, andragogika a psychologie,
c) Biomedicína,
d) Biomechanika,
e) Sportovní management,
f) Aktivity volného času a rekreologie,
g) Zdraví, zdatnost, životní styl, výživa člověka,
h) Rehabilitace a regenerace,
i) Zdravotní tělesná výchova,
j) Aplikované pohybové aktivity.


B. Výčet typických studijních programů
a) Tělesná výchova a sport,
b) Kinantropologie.


C. Rámcový profil absolventa

a) S ohledem na typ studijního programu absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
1. znalosti tělovýchovných disciplín, zejména kinantropologie, antropomotoriky, didaktiky a pedagogiky sportu, psychologie sportu, fyziologie tělesné zátěže, kineziologie, biomechaniky, biochemie a výživy,
2. znalosti biomedicínských disciplín ve vztahu k tělesné výchově a sportu,
3. teoretické a didaktické znalosti osvojování pohybových dovedností a činností v základních sportech,
4. znalosti principů managementu, ekonomie a marketingu ve sportovním prostředí klubů, organizací, donátorství a sponzoringu,
5. znalosti kvantitativních, kvalitativních a triangulačních metod, včetně metod statistických,
6. porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesnou zdatnost, regeneraci a rekuperaci, sociální inkluzi, rozvoj lidských zdrojů ve sportu v České republice i v zahraničí, a to včetně znalosti environmentálních souvislostí (problematika venkovních sportů a jejich dopadu na životní prostředí).

b) S ohledem na typ studijního programu absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
1. demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech a pohybových aktivitách,
2. plánovat, realizovat a hodnotit učební, tréninkové a kondiční programy a činnosti, a to s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob,
3. průběžně hodnotit úspěšnost a výkonnost svěřených subjektů ve sportovních a pohybových činnostech,
4. aplikovat principy managementu a marketingu v tvorbě, organizaci a řízení programů, projektů a akcí.


c) S ohledem na typ studijního programu se absolvent uplatní například:
1. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
2. jako pedagogický asistent, vychovatel, učitel9),
3. jako trenér, instruktor, animátor pohybových aktivit,
4. v kulturních a rekreačních centrech volného času a ve zdravotnických zařízeních,
5. v oblasti fitness, wellness a ve sportovním managementu,
6. v civilních bezpečnostních službách,
7. jako expert ve vojenské tělovýchově,
8. jako specialista pro podporu aplikovaných pohybových aktivit.


D. Relevantní charakteristické profese9)
1. učitel,
2. trenér,
3. pedagog volného času.

pozn. 9 odkazuje dále na zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících

Zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
definuje, že učitelem TV na druhém stupni ZŠ a na SŠ může být absolvent akreditovaného studijního programu zaměřeného na TVS

paragraf 8, bod 1 / h - učitel druhého stupně ZŠ
(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
h) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro výuku tělesné výchovy

§ 9, bod 1/ f - učitel střední školy

(1) Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
f) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro výuku tělesné výchovy

Přijímací zkoušky pro uchazeče se specifickými potřebami

3. ledna 2018 v 14:12 Studium
Studenti se specifickými potřebami mají nárok na modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek a kontrol studia s ohledem na jejich individuální studijní potřeby. Dále jsou jim v průběhu studia poskytovány klíčové podpůrné služby (např. asistence při studiu, digitalizace studijních materiálů, tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby, informační a poradenské služby). Více informací lze nalézt na stránkách Informačního, poradenského a sociálního centra RUK

http://www.cuni.cz/UK-60.html


V přihlášce ke studiu je nutné uvést specifické (též speciální) potřeby a jejich charakter.

Pro stanovení podob přijímacího řízení je klíčová schůzka uchazeče s garantem oboru, kontaktní osobou pro studenty s specifickými potřebami, tělovýchovným lékařem a zástupci jednotlivých sportovních kateder, které se podílejí na talentových zkouškách v rámci přijímacího řízení.
Je zásadní, aby tohoto setkání využil student k otevřené komunikaci o svých možnostech splnění požadavků přijímacího řízení.
Student informuje o svém zdravotním stavu a vše dokládá odbornými posudky.

Předem se pečlivě seznámí s obsahem přijímacích zkoušek a zváží, zda jsou pro něj vzhledem k jeho specifickým potřebám realizovatelné, či zda je nezbytná modifikace jejich určité části.

Např. uchazeč po míšní lézi prostuduje obsah talentových zkoušek z gymnastiky a uvede, že není schopen provést kotoul, stoj na lopatkách a valčíkový krok. Komise rozhodne o modifikaci.
Pokud by žádost o modifikaci před komisí uplatněna nebyla, bude student při přijímacích zkouškách požádán o ukázku kotoulu... a v případě neprovedení hodnocen nula body.

Vše je tedy dobré předem konzultovat a v problematice se dostatečně zorientovat.

Kontaktní osobou pro studenty a zájemce o studium se specifickými potřebami je:
Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.+ 420 220 172 142

Dva roky staré video ilustruje možnosti modifikace přijímací zkoušky z gymnastiky pro jedince s různým typem zdravotního postižení. Toto video není pro fakultu závazným materiálem. Modifikace jsou vždy individuální a přiznané na základě odborných posudků a komisionálního rozhodnutí.


APTVS OSP očima studentů

3. ledna 2018 v 13:41 Studium
O čem je APA studium?
Zážitky prvních tří měsíců studia očima studentů prvního ročníku - moc vám děkujeme, je to paráda! :-)Jak se lítá v tunelu po míšní lézi?

3. ledna 2018 v 13:38

Text - zdroj FB Cesta za snem:

Gábina Knapová, naše skvělá kamarádka, se stává průkopnicí para indoor skydivingu v Česku a v určitém měřítku také ve světě. Máma dvou dětí je po těžké nehodě na motorce už 13 let na vozíku. Pracuje v pražské zoo, jezdí na koni, závodí na čtyřkolkách nebo plave, ale letos doslova propadla simulovanému volnému pádu. "Je to jako droga. Po každém lítání se vznáším ještě několik dní a nemůžu se přestat smát. je to nádherný pocit svobody pohybu bez vozíku." Ve spolupráci s doktorkou Eva Prokesova z fakulty tělovýchovy univerzity Karlovy se Gábina stala testovacím letcem při vývoji unikátních ortéz pro létání lidí s ochrnutím dolních končetin. Ortézy fixují nohy do určité polohy a dovolují samostatný pohyb v tubusu větrného tunelu Hurricane Factory Prague. Gábina má dnes za sebou desítky letů a pouští se do prvních týmových choreografií. Začíná tak otvírat cestu něčemu, co se na tak pokročilé úrovni v Česku, ale i ve světě příliš nevidí. Její sen, na kterém začíná s kamarády v čele Evou Prokešovou a Kuba Harrmen pracovat, je sehnat sponzora a pustit se do létání naplno. Pokud se jí to povede, bude zřejmě první handicapovanou ženou na světě! Přejeme Gabče, aby se jí to povedlo a všem, kdo mají chuť si létání vyzkoušet, i pod vedením Gábiny, na jaře 2018 chystáme s Hurricane Factory Praha již 4. ročník projektu Praha letí napříč handicapy, kde třiceti handicapovaným umožníme létat zcela zdarma! Sledujte www.cestazasnem.cz a podpořte Gábinu sdílením! Díky všem!

Den otevřených dveří 19. 1. 2018

2. ledna 2018 v 19:05 Studium

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UK FTVS 19. 1. 2018


Leták ke stažení zde

Přednášky - Kongresový sál - 1. patro

  • 13.00 - 13.30 hod. Fyzioterapie, Ortotik-protetik
  • 13.30 - 14.00 hod. Management tělesné výchovy a sportu
  • 14.00 - 14.30 hod. Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
  • 14.30 - 15.00 hod. Vojenská tělovýchova
  • 15.00 - 15.30 hod. Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
  • 15.30 - 16.00 hod. Tělesná výchova a sport (jednooborová) - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)


Konzultace


15.40 - 16.40 hod. posluchárna P3 - 2. patro
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiInformace o přijímacím řízení
13.00 - 16.30 hod. 1. patro chodba před posluchárnou P5

Prohlídka areálu UK FTVS
12.00 hod. a 16.30 hod.
sraz se studenty FTVS na vnitřním nádvoří pod plachtou

FELDENKRAIS TRAINING PRAGUE 1

2. ledna 2018 v 18:49 Kurzy a semináře
''Věřím, že latentní schopnosti každého z nás jsou podstatně větší než ty, s kterými žijeme.''
Dr. Moshè Feldenkrais


FELDENKRAIS TRAINING PRAGUE 1

mezinárodně akreditovaný výcvik Feldenkraisovy metody

bude probíhat v Praze od června 2018 do dubna 2022.

Výcvik má akreditaci Euro TAB - European and Israeli Feldenkrais Training and Accreditation Board a podporu a doporučení Spolku Feldenkraisovy metody v České republice z.s.

Výcvik povedou trenéři Roger Russell a Ulla Schläfke z Heidelbergu.

Podpoří je další zahraniční trenéři, asistenti a místní a zahraniční praktici. Výuka bude probíhat v angličtině a v němčině s překladem do češtiny. Výcvik je vhodný pro ty, kteří se Feldenkraisovou metodou dlouhodobě zabývají a chtějí získat schopnosti a oprávnění podle metody vyučovat a praktikovat.

Kontakt, informace a organizace: JitkaNagy FELDENKRAIS® Practitioner a organizátorka výcviku jitka.nagy@web.de