Leden 2019

Den otevřených dveří - 18. 1. 2019

16. ledna 2019 v 20:59 Studium


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
UK FTVS
Obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Vás srdečně zve na den otevřených dveří UK FTVS.


Kdy: 18. 1. 2019
Kde: José Martího 269/31, 162 52 Praha 6
Na co se můžete těšit:

Prezentace oboru
- kde: P1 a P2 - 3. patro, kdy: 14.00 - 14.30
Konzultace se studenty a pedagogy
- kde: posluchárna P3 - 2. patro, kdy: 14.40 - 15.40


Prohlídka areálu UK FTVS
- kde: sraz na vnitřním nádvoří, kdy: 1. 12:00 a 2. 16:30

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
Pro školní rok 2019/20bude otevíráno bakalářské a navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě. Studiem oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami.
Absolvent magisterského studia se stává se odborníkem, učitelem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit. Absolventům je umožněno pokračovat v postgraduálním studiu. Do navazujícího magisterského oboru se nově mohou hlásit i absolventi bakalářských oborů: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Aplikované pohybové aktivity, Fyzioterapie, Ortotik-protetik, Ergoterapie a Zoorehabilitace. Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů. Další možnosti při studiu:

* možnost získání trenérských licencí a instruktorských osvědčení (např. možnost získání certifikátu v oblasti sportovní masáže)
* ubytování a stravování přímo v budově fakulty
* zvýhodněné ceny sportovišť v areálu FTVS (posilovna, kurty aj.) i rekreačních středisek
* možnosti stáží na partnerských zahraničních univerzitách
* zvýhodněné ceny vybraných kurzů celoživotního vzdělávání


Projekt "APA pro družiny"

5. ledna 2019 v 20:07 Studium
Dne 21. 11. 2018 proběhl v rámci projektu pro inkluzi Projekt "APA PRO DRUŽINY". Projekt se konal na domácím poli Fakulty tělovýchovy a sportu (FTVS) UK, pod katedrou zdravotní tělesné výchovy a sportu a pod vedením studentů z prvního ročníku navazujícího magisterského studia - oboru Aplikovaných pohybových aktivit (APA). Na začátku, když děti přišly, byly přivítány a rozděleny do 4-5 skupinek. Každá skupinka měla svého delegáta, který s nimi chodil postupně po stanovištích. Každý jsme zastávali jednu roli, které jsme se věnovali po celou dobu tohoto projektu. Celá akce trvala hodinu a půl. Postavilo se 6 stanovišť, kde probíhaly názorné ukázky sportů pro zdravotně postižené. Děti si mohly vyzkoušet boccu, curling, zrakovou stimulaci pro nevidomé, slalom na vozíku a chůzi o berlích jako amputovaný a také Goalball. Zajímavostí mezi stanovišti, byla zooterapie, kde si mohly děti vyzkoušet polohování se speciálně vycvičeným psem. Za účast a šikovnost, dostaly balónky a byl pro ně připraven i barel s vodou pro případnou žízeň J. Tento projekt nám byl zadán, jako jeden z povinných projektů v rámci předmětu Somatopedie. Projekt byl velice prospěšný a přínosný z hlediska kolektivní spolupráce a organizace. Za celý tým, děkujeme za možnost realizace v daných učebnách, půjčení pomůcek a za možnost osobního rozvoje a nové, cenné zkušenosti.
Barbora Poulová, 1. r. nMgr.
FTVS UK - APA 2018